АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЧИСТОГО______ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Раздел
Экономические дисциплины
Просмотров
785
Покупок
0
Антиплагиат
Не указан
Размещена
2 Дек 2011 в 00:07
ВУЗ
Не указан
Курс
Не указан
Стоимость
3 000 ₽
Демо-файлы   
1
docx
Документ Microsoft Office Word Документ Microsoft Office Word
20 Кбайт 20 Кбайт
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
zip
diplom_.doc
266.4 Кбайт 3 000 ₽
Описание
«АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЧИСТОГО______ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ»

РЕФЕРАТ
Дипломний проект: 133 с., 13 рис., 21 табл., 1 додаток, 37 джерел, 6 аркушів графічної частини.
Об’єкт дослідження – господарська діяльність підприємства ВАТ «Роганська картонна фабрика».
Мета дослідження – аналіз особливостей формування чистого прибутку ВАТ «Роганська картонна фабрика» та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення фінансових результатів на основі аналізу його господарської діяльності.
Методи дослідження: статистичний аналіз, балансовий аналіз, факторний аналіз, аналіз фінансових коефіцієнтів.
Вивчено теоретичні основи формування та розподілу чистого прибутку підприємств.
Розроблені пропозиції щодо аналізу формування та використання чистого прибутку підприємства ВАТ «Роганська картонна фабрика» та підвищення його фінансових результатів шляхом інкасації дебіторської заборгованості.
Результати роботи рекомендовані керівництву підприємства для практичного впровадження.
Прогнозні пропозиції щодо розвитку об’єкта дослідження – підвищення фінансових результатів шляхом скорочення оборотності оборотних активів та нарощення обсягів виробництва внаслідок технічного переоснащення основних засобів та диверсифікації випуску продукції.
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ АКТИВІВ, ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА, ДЕБІТОРСЬКА

ЗАБОРГОВАНІСТЬ, РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ, ЕФЕКТ ВІД ПРИСКОРЕННЯ ОБОРОТНОСТІ АКТИВІВ.ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Прибуток як економічна категорія, функції прибутку
1.2. Формування та використання прибутку підприємств
1.3. Система показників рентабельності підприємства
1.4. Методи аналізу прибутку та рентабельності підприємства
Висновки до першого розділу
2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»
2.1. Характеристика підприємства ВАТ «Роганська картонна фабрика»
2.2. Аналіз використання основних засобів підприємства
2.3. Аналіз використання оборотних активів підприємства
2.4. Аналіз фінансового стану підприємства
Висновки до другого розділу
3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ПОКРАЩЕННЯ
3.1. Аналіз формування прибутку та рентабельності підприємства
3.2. Аналіз використання чистого прибутку підприємства та пропозиції щодо вибору дивідендної політики
3.3. Рекомендації щодо інкасації дебіторської заборгованості підприємства
Висновки до третього розділу
4 ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
4.1.
4.2.
4.3.
Висновки до четвертого розділу
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
ЗМІСТПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Р А – рентабельність активів підприємства, частка одиниці;
Р Р – рентабельність реалізації продукції, частка одиниці;
ДЗ – дебіторська заборгованість підприємства, тис. грн.;
Δ УК – різниця між доходами та витратами від участі у капіталі, тис. грн.;
Δ Фі – різниця між іншими фінансовими доходами та витратами, тис. грн.;
Δ І – різниця між іншими доходами та витратами, тис. грн.;
Δ Н – різниця між доходами та витратами від надзвичайної діяльності, тис. грн.;
РПА – рентабельність поточних активів;
П НР – збільшення нерозподіленого прибутку, тис. грн.;
СК – статутний капітал підприємства, тис. грн.;
N – кількість акцій підприємства, шт.;
В АН – номінальна вартість акції підприємства, тис. грн. / шт.;
Р СБ – резерв сумнівних боргів, тис. грн.;
ДЗ ЧВ – дебіторська заборгованість підприємства за чистою вартістю реалізації, тис. грн.;
p і – вірогідність несплати дебіторської заборгованості в певному інтервалі часу, частка одиниці;
Δ К ОБ – прискорення оборотності оборотних активів, об.;
К ОБ2008 – оборотність активів 2008 року, об.;
К ОБПЛ – планова оборотність, об.
Δ П ОБ – прибуток (ефект) від прискорення оборотності оборотних активів підприємства, тис. грн.;
Δ Т ОБ – скорочення тривалості обороту активів внаслідок прискорення оборотності, дні.


ВСТУП
В умовах фінансової кризи діяльність суб’єктів господарювання ускладнюється зростанням цін на грошові та матеріальні ресурси, а також підвищенням рівня фінансового ризику, що приводить до зниження очікуваних фінансових результатів, скорочення інвестиційної активності та інших негативних наслідків.
Отримання позитивних фінансових результатів є особливо важливим для підприємств, що представляють корпоративний сектор економіки; оскільки підвищення величини чистого прибутку дозволяє їм нарощувати обсяги виробництва та здійснювати зважену дивідендну політику, спрямовану на підвищення їх інвестиційної привабливості та ринкової вартості.
Прибутковість підприємств є не лише ключовою умовою їх розвитку, а і переконливим свідченням їх успішності та стабільності, що надзвичайно важливо для покупців, постачальників, акціонерів та інших суб’єктів господарювання з якими співпрацює підприємство.
Важливість вирішення завдань теоретичного обґрунтування і впровадження рекомендації по підвищенню фінансових результатів вітчизняних підприємств, обумовила актуальність дослідження особливостей формування та використання прибутку та уточнення цієї економічної категорії. Зокрема, питанням аналізу формування та використання чистого прибутку підприємств присвячені роботи таких класиків політекономії як К. Маркс, А.Маршалл, Д. Рікардо. А. Сміт та ін. Серед вітчизняних вчених необхідно відзначити праці І.А. Бланка, С.В. Мочерного, С.Ф. Покропивного, Г.В. Савицької, А.Д. Шеремета та ін. Аналіз робіт перелічених авторів вказує на необхідність розробки рекомендацій по підвищенню фінансових результатів підприємств з урахуванням їх галузевої специфіки.
Саме необхідністю вирішення завдання максимізації прибутку окремих підприємств і обумовлений вибір теми дипломної роботи.
Об’єктом дипломного проектування є господарська діяльність підприємства ВАТ «Роганська картонна фабрика за період 2005-2008 рр.
Предметом дослідження є процеси формування та використання чистого прибутку підприємства ВАТ «Роганська картонна фабрика».
Метою дипломного проекту є аналіз особливостей формування чистого прибутку ВАТ «Роганська картонна фабрика» та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення фінансових результатів на основі аналізу його господарської діяльності.
Для реалізації вказаної мети необхідно вирішити такі завдання:
 проаналізувати зміст категорії прибутку та визначити його функції;
 визначити особливості формування та напрямки використання чистого прибутку підприємств;
 розглянути систему показників та методи аналізу рентабельності та прибутку підприємств;
 розглянути особливості організації діяльності підприємства ВАТ «Роганська картонна фабрика»;
 провести аналіз використання основних засобів та оборотних активів підприємства, ВАТ «Роганська картонна фабрика»;
 визначити фінансовий стан означеного підприємства;
 провести аналіз прибутку та рентабельності підприємства ВАТ «Роганська картонна фабрика;
 надати обґрунтовані рекомендації щодо підвищення фінансових результатів підприємства.
Сферою практичної реалізації результатів виконання дипломного проекту є господарська діяльність вітчизняних підприємств, незалежно від їх галузевої належності, оскільки отримання чистого прибутку та підвищення його величини є важливими завданнями переважної більшості підприємств України.
Список литературы
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Экономическая теория: Учеб. пособие. – М.: РИОР, 2008. – 208 с.
2. Смит. А. Исследование о природе и причинах богатства народов М.: ЭКСМО, 2007. – 960 с.
3. Бем Баверк О. Критика теории Маркса / Сост. А.В. Куряев. – М., Челябинск: Социум, 2002. – 283 с.
4. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Покропивного С.Ф. – К.: КНЕУ, 2003. – 608 с.
5. Політична економія : навчальний посібник для студ. вузів / С.В. Мочерний ; М-во освіти і науки України. - Київ : Знання-Прес, 2002. – 687 с.
6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: учеб. пособие / Г.В. Савицкая. – Мн.: Новое знание, 2006. – 625 с.
7. Баканов М.И. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд. доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 416 с.
8. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 368 с.
9. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 526 с.
10. Экономика предприятия: Учеб. пособие / В.П. Волков, А.И. Ильин, В.И. Станкевич и др. Под общ. ред. А.И. Ильина, В.П. Волкова. – М.: Новое знание, 2003. – 677 с.
11. Ионова А.Ф., Селезнёва Н.Н. Финансовый анализ: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 624 с.
12. Закон України Про оподаткування прибутку підприємств [Електронний ресурс] / Верховна Рада України: офіційна сторінка. — режим доступу до документу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-%E2%F0
13. Национальные положения (стандарты) бухгалтерского учёта: нормативная база : сб. нормат. док. / сост. и глав. ред. Ю. О. Шевченко. — Х. : Курсор, 2004. — 235 с.
14. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н.А. Сафронова. – М.: Юристъ, 1998. – 584 с.
15. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.
16. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджм
Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Экономика предприятия
Задача Задача
21 Фев в 07:57
5 +1
0 покупок
Экономика предприятия
Отчет по практике Практика
17 Фев в 13:37
6 +1
0 покупок
Экономика предприятия
Курсовая работа Курсовая
15 Фев в 14:26
7 +1
0 покупок
Другие работы автора
Религия и мифология
Реферат Реферат
12 Авг 2012 в 21:47
1 513 +1
1 покупка
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир